شروع از
6,00€
ماهانه
1 CPU/512MB
1 CPU
512MB
20GB SSD Disk
1TB Transfer
شروع از
12,00€
ماهانه
1 CPU/1GB
1 CPU
1GB
30GB SSD Disk
2TB Transfer
شروع از
23,00€
ماهانه
2 CPUs/2GB
2 CPUs
2GB
40GB SSD Disk
3TB Transfer
شروع از
40,00€
ماهانه
2 CPUs/4GB
2 CPUs
4GB
60GB SSD Disk
4TB Transfer
شروع از
80,00€
ماهانه
4 CPUs/8GB
4 CPUs
8GB
80GB SSD Disk
5TB Transfer
شروع از
160,00€
ماهانه
8 CPUs/16GB
8 CPUs
16GB
160GB SSD Disk
6TB Transfer